Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Cmr Danışmanlık ve Teknoloji Ltd. Şti. (“Cmr Soft”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Cmr Soft tarafından hazırlanmıştır. İlgili Kişi: [http://www.kilitcisakir.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız. Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Cmr Danışmanlık ve Teknoloji Ltd. Şti.] veri sorumlusudur. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız: Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak Web Sitesi Trafik Bilgileri (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) Çerez Bilgileri Zorunlu ve Performans bazlı çerezler işlenmektedir. Pazarlama Analiz, ürünlere karşı ilginin ölçülmesi, tüketici Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden Veri sorumlusunun Meşru Menfaati ve sözleşmeleri ifasında daha iyi hizmet vermek memnuniyetinin ölçülmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli Çalışmalarının Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Bunun yanında; Web Sitemiz üzerinden bize şikayet, öneri ve taleplerinizi iletiyorsanız: Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak Kimlik (Soyad, Ad) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi) İletişim kurmak, taleplerin değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Şikayet, Öneri Ve Taleplerin Değerlendirilmesi, Meşru Menfaat Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Hukuk Eğitim, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Başvuru Yöntemi Başvurunuzu:  Küçükçekmece İkitelli OSB Mahallesi Marmara R Blok Sokak No: 1/ Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak;  [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;  Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda;  Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,  Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,  Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Hukuk Eğitim, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar. Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun www.kvkk.gov.tr adresinden "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.